Všeobecné obchodní podmínky

Jiřího Kromichala vydané dle § 273 odst. l zák. č. 513/1991 Sb.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem.
1.2. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě objednávky, a to prostřednictvím on-line rezervačního systému na stránkách www.kromichalgolf.cz.
1.3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je výuka golfu profesionálů i veřejnosti vyhlášená dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky v rezervačním systému (dále jen výuka).
2.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky.

3. Termín předání výuky

3.1. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku.
3.2. Pro případ, že výuku nebude možno ze zavažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
3.3. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky dle čl. IV. odst. 4.1. Objednavateli vzniká povinnost tuto výuku uhradit.